Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor EPC Keuring Antwerpen, met maatschappelijke zetel in Wirixstraat 63, 2845 Niel, België) en beschrijft het beleid dat EPC Keuring Antwerpen hanteert naar aanleiding van de nieuwe privacywetgeving in Europa (GDPR/AVG).

1. Algemeen

1.1 EPC Keuring Antwerpen is verantwoordelijk voor dit privacybeleid. Binnen de verklaring kan ook naar EPC Keuring Antwerpen verwezen worden met “we” en “wij”.

1.2 EPC Keuring Antwerpen verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

2. Verzamelen

2.1 EPC Keuring Antwerpen kan via volgende kanalen uw persoonsgegevens verzamelen: mondeling, telefonisch, e-mail, sms, contactformulier website, bestelformulier website, klantenportaal website, enz (deze lijst is niet limitatief).

2.2 Persoonsgegevens van medewerkers kunnen via volgende manieren worden verzameld: mondeling, telefonisch, e-mail, contactformulier website, papieren en digitale invulformulieren, uitlezing identiteitskaart, fotokopie, enz (deze lijst is niet limitatief).

3. Verwerken en gebruiken

3.1 Uw persoonsgegevens kunnen door EPC Keuring Antwerpen verwerkt worden doordat u gebruik maakt van de diensten die EPC Keuring Antwerpen aanbiedt en/of u deze persoonsgegevens zelf heeft verstrekt via één van de vernoemde kanalen onder paragraaf 2.1 en 2.2 van deze verklaring.

3.2 De verwerking van uw persoonsgegevens is op basis van artikel 6 lid 1: a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, f) noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen om te ondernemen aan de nieuwe privacywetgeving in Europa (GDPR/AVG).

3.3 EPC Keuring Antwerpen verwerkt de aangeleverde persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer (klantenadministratie, dienstverlening, opmaak van rapporten en verslagen, facturatie, boekhouding, enz.), personeelsbeleid, marketing, nieuwsbrieven en gepersonaliseerde reclame.

3.4 EPC Keuring Antwerpen gebruikt de aangeleverde persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer (contacteren voor het plannen van afspraken, versturen van afspraakbevestigingen, versturen van rapporten, versturen van facturen, enz.), personeelsbeleid, marketing, nieuwsbrieven en gepersonaliseerde reclame.

3.5 EPC Keuring Antwerpen zal geen persoonsgegevens van bijzondere categorieën verwerken zoals omschreven in artikel 9 lid 1 tenzij aan minstens één van de voorwaarden is voldaan zoals opgenomen in artikel 9 lid 2.

4. Verspreiding en overdraagbaarheid

4.1 EPC Keuring Antwerpen verzamelt geen persoonsgegevens voor specifieke verspreiding of voor verkoop aan externe partijen voor consumentenmarketingdoeleinden of om mailings te hosten voor rekening van derden.

4.2 Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. In elk ander geval worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande actieve goedkeuring.

5. Beheren en verwijderen

5.1 EPC Keuring Antwerpen biedt de mogelijkheid om persoonsgegevens op eender welk ogenblik in te kijken en laat toe om onnauwkeurigheden of onvolledige gegevens altijd te laten aanpassen, aanvullen of verwijderen.

5.2 Indien dit recht aangesproken wordt, wordt verzocht om zo specifiek mogelijk te zijn, zodat je vraag concreet en correct kan behandeld worden. EPC Keuring Antwerpen wijst erop dat de identiteit dient geverifieerd te worden van wie zijn privacyrechten wenst aan te spreken, dit om te vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

5.3 Iedereen beschikt over het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing-doeleinden.

6. Opslag en bewaarperiode

6.1 Persoonsgegevens zullen door EPC Keuring Antwerpen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de geldende wettelijke eisen en van toepassing zijnde normen te voldoen. EPC Keuring Antwerpen zal persoonsgegevens niet langer dan toegelaten bewaren indien er geen (toekomstige) overeenkomst is.
6.2 De door EPC Keuring Antwerpen verwerkte persoonsgegevens bevinden zich steeds op een centrale server. Daarnaast is het mogelijk dat verwerkte persoonsgegevens, in functie van de dienstverlening, bewaard worden op mobiele toestellen.

7. Beveiliging

7.1 EPC Keuring Antwerpen hecht er groot belang aan dat persoonsgegevens op een veilige manier behandeld worden en investeert in verschillende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om deze gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies en openbaarmaking.

7.2 Zowel EPC Keuring Antwerpen als haar klanten moeten zich ervan bewust zijn dat het uitwisselen van gegevens en informatie via het internet nooit 100% veilig is. Hoewel EPC Keuring Antwerpen er alles aan doet om de veiligheid van gegevens te vrijwaren, kan EPC Keuring Antwerpen dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

8. Wijzigingen beleid

8.1 EPC Keuring Antwerpen kan indien nodig haar privacybeleid aanpassen naar aanleiding van een wijziging in de dienstverlening, wijzigingen in de privacywetgeving, enz. Een wijziging van het beleid gaat gepaard met de publicatie van een aangepaste privacyverklaring, verduidelijkt met een datum van publicatie en een revisienummer.

8.2 Er kan een vertraging optreden tot 30 werkdagen tussen de wijziging van het privacybeleid en de werkelijke implementatie van de nieuwe privacypraktijken.

8.3 Bekijk regelmatig de privacyverklaring indien u wijzigingen wenst bij te houden.

9. DPO en klachten

9.1 In het kader van GDPR is er geen verplichting tot het aanstellen van een Data Protection Officer (DPO) binnen EPC Keuring Antwerpen. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid van EPC Keuring Antwerpen, kunt u terecht op het e-mailadres info@epckeuringantwerpen.be.

9.2 U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België).

Laatst aangepast op 21/10/2020, versie 1.0.